Odlehčovací služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění. Uživatelům jsou poskytovány úkony na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována v apartmánovém komplexu pro seniory DOMOV BOROVÁ na adrese Trnová 272 Trnová u Jíloviště.

www.domovborova.cz

Cíle odhlehčovací služby

Umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajistit zde uživateli služby pobyt, stravu a podporu kvality života v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a pomoci naplnit osobní přání formou prožitků či jiných konkrétních úkonů. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních rezidentních formách pomoci (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).

Cílová skupina

Dle ustanovení § 44 o poskytnutí odlehčovací služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Rainbow Productions  poskytuje odlehčovací službu uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady. 

 • Uživatelé seniorského věku nad 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, potřebují celodenní pomoc a podporu jiné osoby, při zabezpečení svých životních a osobních potřeb.
 • Pečující fyzické osoby, které potřebují umožnit nezbytný odpočinek.  

Kapacita služby

10 lůžek

Zásady uplatňované při poskytování odlehčovací služby

 • Individuální přístup k uživatelům služeb – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti a zohledňujeme odlišné potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Podpora zachované míry soběstačnosti uživatelů služeb – uživatelům poskytujeme takovou míru podpory nebo pomoci, která umožňuje co nejdéle udržet či zlepšit dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
 • Partnerství a úcta k uživatelům služeb – k uživatelům přistupujeme otevřeně, s úctou a zdvořilostí.
 • Respekt a ochrana práv uživatelů služeb – známe, přijímáme, chráníme a prosazujme práva uživatelů.
 • Maximální možná míra uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatelů –poskytujeme uživatelům přesné a včasné informace co možná nejvíce srozumitelným způsobem a podporujeme je v jejich rozhodování.
 • Flexibilita – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů.
 • Mlčenlivost – se svěřenými osobními informacemi zacházíme jako s důvěrnými.

Časový rozsah poskytování služby

 • Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně po dobu sjednanou. 
 • Poskytované služby naleznete v rubrice Ceník.
 • Ceny ubytování a stravy dle ceníku Domov Borová s.r.o
 • Délka jednoho pobytu nesmí u uživatele služby přesáhnout 2 měsíce.