Sociální služby pro zdravý a plný komfort

Terénní služby

Pomoc seniorům v přirozeném domácím prostředí školeným a profesionálním personálem

Odlehčovací služby

Základní ošetřovatelské úkony v režimu Odlehčovací služby

Posláním společnosti Rainbow Productions, spol. s r.o. je poskytovat ubytovací a terénní služby včetně zdravotního dohledu, péče osobní povahy a zajišťování pomoci s vedením domácnosti nejen seniorům/kám nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby, ale rovněž všem dalším potřebným, jež z důvodu zdravotního omezení aj. nejsou schopni fungovat ve svém přirozeném prostředí a potřebují neustálou péči.

Prostřednictví jasně vymezených služeb pomáháme seniorům/kám a občanům se zdravotním omezením překonat nepříznivé sociální a zdravotní situace a udržovat je ve svém přirozeném prostředí. Všichni pracovníci/ce se snaží na základně zodpovědného přístupu o zlepšování kvality jejich života prostřednictvím poskytované pomoci při běžných denních činnostech, uplatňování práv, smysluplného trávení volného času a zachování vazeb se svým společenským okolím.

V rámci odlehčovací péče poskytujeme klientům Canisterapii. V roce 2023 byl projekt canisterapie realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

NAŠE VÝHODY

Odpovědní pracovníci

Pracovníci na všech úrovních plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a usilují o zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Poradíme

Pomůžeme s finanční stránkou. Úhradu za péči lze pokrýt i PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI.

Lidský přístup

V přístupu ke klientům se pracovníci řídí všeobecně přijatými etickými zásadami. K jednotlivci, ale i ke skupině, přistupují s úctou, pochopením, empatií, trpělivostí.

S ČÍM POMÁHÁME

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Bezplatné sociální poradenství.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při úkonech osobní hygieny.

Pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.