Sociální služby pro zdravý a plný komfort

Terénní služby

Pomoc seniorům v přirozeném domácím prostředí školeným a profesionálním personálem

Odlehčovací služby

Základní ošetřovatelské úkony v režimu Odlehčovací služby

Posláním společnosti Rainbow Productions, spol. s r.o. je poskytovat ubytovací a terénní služby včetně zdravotního dohledu, péče osobní povahy a zajišťování pomoci s vedením domácnosti nejen seniorům/kám nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby, ale rovněž všem dalším potřebným, jež z důvodu zdravotního omezení aj. nejsou schopni fungovat ve svém přirozeném prostředí a potřebují neustálou péči.

Prostřednictví jasně vymezených služeb pomáháme seniorům/kám a občanům se zdravotním omezením překonat nepříznivé sociální a zdravotní situace a udržovat je ve svém přirozeném prostředí. Všichni pracovníci/ce se snaží na základně zodpovědného přístupu o zlepšování kvality jejich života prostřednictvím poskytované pomoci při běžných denních činnostech, uplatňování práv, smysluplného trávení volného času a zachování vazeb se svým společenským okolím.

NAŠE VÝHODY

Odpovědní pracovníci

Pracovníci na všech úrovních plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a usilují o zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Poradíme

Pomůžeme s finanční stránkou. Úhradu za péči lze pokrýt i PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI.

Lidský přístup

V přístupu ke klientům se pracovníci řídí všeobecně přijatými etickými zásadami. K jednotlivci, ale i ke skupině, přistupují s úctou, pochopením, empatií, trpělivostí.

S ČÍM POMÁHÁME

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Bezplatné sociální poradenství.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomoc při úkonech osobní hygieny.

Pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.